(M)EDITORIAL,
čiže půlhodina v klubu Litterate (2)


 


– je konečně úzký prostor
kde ještě poezie
otáčí se na obrtlíku
 
Vypočítává
poslední desetinné místo
Předstírá
pověření básníka
 
Zaklíná se křečovitě
Vytrhává krásné novotvary
vzhůru za pačesy
 
Uzavírá se
do ostrého vtipu
na dva západy
A marně odmyká –
 
Je konečně prostor
vykolíkovaný
panelová zahrada
Vyměřený na čtvereční metry
lyrické plochy
 
Je konečně prostor
nedůstojný básníka...

(Alena Vrbová: Je konečně prostor)


1)

Počátkem letošního února jsem podstoupil cestu do Poříčína, přizván do hotelu Narcis: jedno z profesních občanských sdružení zde uspořádalo pořad k poctě dosud vše přeživších jubilujících. Ti na pozvánkách a plakátech označeni za účinkující. Omyl to nebyl – ani o nadsázku nešlo.

Moderování pojato jako televizní šou a univerzitní pedagog a literární vědec v jedné osobě přirázoval na jeviště v doprovodu múzy, oděné do svršků snad v lesích při cestě z Dubí nalezených, a bylo dobře. Naštěstí jsem musel na vlak, když hrozilo, že bude třeba i předhánět se v líčení tajů z vlastní tvůrčí dílny. Nevím, nevím, uspěl-li bych připomenutím Zweigovy mínky, že "z nespočetných nevyřešených záhad světa zůstává tou nejhlubší a nejtajuplnější tajemství tvoření (...) Ani básník ani hudebník nemůže okamžik své inspirace dodatečně vysvětlit. Je-li dílo jednou hotovo, pak umělec už neví o jeho původu, jak rostlo a jak vzniklo." (Svět včerejška) Ani biověda ani kybernetika ještě nejsou sto nápovědy, a budou-li, zprvu jen nemnohým...


2)

Neb stalo se, že vypočítáno bylo dílo mé, ale ani zmínka o díle elektronickém. Vskutku věrná ilustrace literární vědy a kritiky předstírající.

"... žádný problém týkající se literatury, a to znamená ani základní problém jejího poslání a její funkce v současné společnosti, nelze zjednodušovat. Oblast literatury a jejích vztahů k životu člověka a společnosti nelze redukovat na teoretické postuláty. Nelze ji také z oblasti umělecké tvorby převádět do utilitárních vztahů jiných nežli kulturních.

Myslím, že literatura zaskočená životním stylem lidského individua rozšiřujícího své životní prostředí o kyberprostor a v původním prostředí se vyrovnávajícího se zrelativizováním svých vlastních eticko-existenciálních postulátů má přespříliš často sklony kopírovat falešné, podvodné hodnoty Mediálního Mocnářství a že to dělá v přirozené touze připomenout se, v instinktivní obavě z  obecného ignorování své výsostné schopnosti působivého filozoficko-etického sdělení. Z tohoto hlediska se zábavná šou v poříčínském hotelu Narcis vydařila: obecenstvo se zasmálo a aplaudovalo, otázkami neobtěžovalo, a exhibicionismus na pódiu se doúčinkoval až do stavu úplného libidního uspokojení. Všechny objektivní důvody ke všeobecné spokojenosti.


3)

"Povzdech" v prologu dnešního (m)editorialu nechť je pochopen naopak jako nadechnutí ke konstatování povstávajícího obecného a jako obrana povstávajícího obecného. V internetovém útvaru Litterate se prezentuje nebo je připraveno se prezentovat tvorbou či "jen" anketními mínkami již sto šedesát autorů, existenci povstávajícího obecného dokládajících a také zastupujících. Tím obecným není nic jiného než výtvarníky doprovázená literatura coby plnohodnotná složka kyberkultury, neboť – řečeno již – kyberprostor se stal životním prostředím lidského rodu, potažmo prostředím spolupráce člověka s nebiologickou inteligencí jím výrobně technologicky zplozenou. Literatura v kyberprostoru dneška nemá zapotřebí podbízet se a snížit se k pseudohodnotám maloměšťáckého společenského života. Dostala do vínku poslání ozkoušet perspektivy krásného slova v prostředí, jímž inteligence vícerých forem povedou pozemskou noosféru do vzdálených kosmických bydlišť a pracovišť. Jinými slovy má literatura novou příležitost osvětlit čtenáři nejzáhadnější z existenciálního, a na směrodatné společenské relativně působit. I internetová literatura dneška, i internetová literatura zítřka je a bude jen potud, pokud ji (video)čtenáři budou potřebovat. A budou? Právě tato literatura vyšla v ústrety výrazovým prostředkům nabídnutým jí výrobními technologiemi počítačového hardwaru a softwaru. Ten sám o sobě je tvůrcem nových a logicky neodvratných struktur ekonomických; a jakpak potom ne vztahů sociálních a odvozeně též identity kulturní? Probíhajících změn ve struktuře vzdělanostního potenciálu si nevšimne, jen kdo nechce.

Do kýčovitosti a laciných banalit zarámovaný literárně společenský život z počátku tohoto století, neobjevně čerpající z archetypů chování století minulého, se nevědomky přiznává: je na konečné. Krásné slovo na rozdíl od ustrnuvších představitelů minulého věku je flexibilní a má neustálou schopnost obrážet společenské procesy. Nehlučně nazrává konflikt. Proměny kulturní identity lidské populace jsou v dohlednu jako i nové umělecké obory a žánry, jimž se adjektivum literární případně stane nevýstižnou přítěží. Co na tom? Netřeba strnulosti a přežitků, třeba nám krásného slova. Neboť krásné slovo, to jsme pořád my. Zplanění krásného slova – toť ústup rodu z dějin Inteligence.


4)

Neformální vznik virtuální komunity tvůrců a recipientů, připojených k Internetu a navštěvujících adresu v-art.envision.cz ze všech obydlených kontinentů potvrzuje dopad fenoménu kyberprostoru a existence rané formy nebiologické inteligence na sociální vztahy, na sebeuvědomění lidského jedince jako světoobčana a na zahájený proces povlovného vzniku nových společenských struktur v regionálním i planetárním rozsahu. Dosavadních sto šedesát českých, svět obývajících účastníků našeho útvaru přilákalo na sebe pozornost surfařů ze třiceti zemí. Pořadatelské Občanské sdružení V-ART dělí jejich připojení na každoměsíční, vícekráte se opakující a méně časté či jednorázové. Do první skupiny patří surfaři z ČR, USA, Kanady, Německa, Rakouska, Slovenské republiky a Chorvatska, do druhé surfaři žijící ve Francii, Švýcarsku. Polsku, Belgii a Nizozemsku. Návštěvnost zrcadlí i vývoj ve světě. Argentinská připojení mají původ v tendenci českých starousedlíků získat co nejvíce informací o původní vlasti v době ekonomické neprosperity Argentiny, zatímco saúdskoarabský zájem byl zcela jiného druhu. Výmluvnou vizitkou publikujících autorů je počet (video)čtenáři otevřených souborů (nejméně loňského července – 4 843, nejvíce letošního ledna – 13 589) a počet připojených objektů s vlastní počítačovou sítí (nejméně loňského dubna – 120, nejvíce letošního ledna – 549).


5)

Vítejte tedy ve druhém čísle Chůdových kořenů, zřejmě jste nezabloudili. V klubu Litterate vám dělaly společnost převážně ženy. Alenu Vrbovou, Věru Ludíkovou, Karlu Erbovou, Marii Moravcovou, Kláru HůrkovouOlgu Nytrovou znáte z minulých návštěv na adrese v-art.envision.cz, Otu Ulče a Blažeje Podroužka neméně. Klára Hůrková a Olga Nytrová, jak jste si na "titulní straně" povšimli, jsou novými členkami kolegia externích spolupracovníků Chůdových kořenů a v každém čísle revue jim bude patřit autorské intermezzo.

Vám patří revue celá.


 

Písek
17. května 2002