Stanislav Komenda

Stanislav Komenda se narodil 7. května 1936 v Louce, okres Třebíč. V rodné vsi vychodil jednotřídku, v sousedním královském (jde o Přemysla Otakara II.) městečku Jemnici další část základní školy a v Moravských Budějovicích pak ty ročníky reálného gymnázia, které přežily reformu jednotné školy v roce 1948. Po maturitě (1954) a jistých kádrových štrapácích byl přijat na Vysokou školu ekonomickou v Praze, odkud přešel – protože mu nedošlo, že po 35 letech bude opět v Čechách zaveden kapitalismus a s tím spojená výhodnost národohospodářského vzdělání – na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na ní promoval v roce 1959 v oboru teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, což rozhodlo o tom, že jej celý zbytek života bude živit Náhoda – dáma spíše tajemná a své vyznavače nijak zvlášť nerozmazlující.

Po promoci nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, kde při svém konzervatismu vytrval dodnes, to jest skoro 45 let. Působí jako konzultant v oblasti biostatistických analýz, zejména pro kliniky a pracovníky biomedicínského výzkumu – a jako pedagog, přednášející dílčí obory aplikované statistiky na všech fakultách univerzity, s výjimkou práv a teologie. Vědecké hodnosti získal na Univerzitě Karlově: RNDr (1973) na Matematicko-fyzikální fakultě, CSc (1979) na Pedagogické fakultě a DrSc (1991) na Filozofické fakultě. Na domácí univerzitě se habilitoval (1990, 1991) a získal profesuru (1993). V letech 1991-1992 vykonával činnost prorektora pro vědu a výzkum, po dva roky (1994-1995) zastával na půl úvazku funkci vedoucího katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Odborná publikační činnost zahrnuje na 700 článků, 9 monografií (1 anglickou, dvě v ruštině vydané v Moskvě, 1 přeloženou z angličtiny), 15 učebních textů, skript a miniskript. Zahraniční pobyty na Ústavu antropologie Lomonosovovy univerzity v Moskvě (1978, 3 týdny), na Dublin Institute of Technology (1993, 3 měsíce) a na Virginia Commonwealth University v Richmondu v USA (1997, 1998, 6 týdnů). Na odborných konferencích přednášel v asi 30 místech Evropy a Ameriky. Vlastní výzkumná práce se soustřeďuje do oblastí aplikované antropometrie (velikostní soustava oděvů a obuvi, indexy tělesné hmotnosti), matematické psychologie (modely učení) a edukometrie (pravděpodobnostní modely testování znalostí). Překládá z angličtiny, němčiny a ruštiny.

Nejvýznamnější odborné monografie:
Razmernaja tipologija naselenija stran – členov SEV (s J. S. Kuršakovou, T. N. Dunajevskou, P. I. Zenkevičem, a E. Nowickim, 1974), Proportion of body dimensions in children and youth (s J. Klementou, 1978), Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi, s J. Klementou, 1981), Antropometričeskaja standartizacija naselenija stran – členov SEV (s J. S. Kuršakovou, T. N. Dunajevskou, T. F. Duryginovou, A. L. Purundžanem, T. P. Šaruginovou, A. Martinezem a M. Rivero de la Calle, 1983), Tvorba a testování testu (s J. Mazuchovou, 1995), Analýza didaktického testu a její počítačová podpora (s J. Zapletalovou, 1996), Nástroje objektivního manažerského rozhodování (1999), Štěstí od tří do šesti (1999), Vypočitatelná Náhoda (2000).

Cena České lékařské společnosti J. E. Purkyně (1972, 1974, 1983), Medaile Dr. Aleše Hrdličky (1995), Zlatá medaile Univerzity Palackého (1996), Medaile Tomáše Bati (2000), Cena města Olomouce (2001), SVU Fellowship (2003), American Medal of Honor (2003).

Působí v řadě odborných společností – Jednotě českých matematiků a fyziků, České statistické společnosti, České antropologické společnosti, Lékařské společnosti J. E. Purkyně, New York Academy of Sciences (NYAS), Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP), Společnosti pro vědy a umění (SVU), American Association for the Advancement of Science.

Literárně činný v oblasti "malých" žánrů: verše (sbírky A všechny nepotkáš, 1988; Vzpomínky na bílé noci, 1988; Adame, jablko za nic nemůže, 1989; Soukromá železná neděle, 1990; Drápkem uváznout, 1992; Neprozřetelná nalézání, 2000; Důchodní deník, 2000, Hvězdář ve studni, 2001; Věrnost na nečisto, 2001; Proroctví bez záruk, 2001; Na půlnoční straně, 2002; Důkaz sporem, 2002; Perpetuum imobile, 2003; Motýl ve čtvrtém poschodí, 2003; Zastav se, až půjdeš kolem, 2003), rozhlasové hry (Jménem zákona, Archimede; Druhá zkouška; Revize případu Prokrustes a jiné), bajky (Saze na nose, 1990), aforismy (Myšlenky 9, 1997, a účast ve svazcích Myšlenky 1 – 12; Laskavé ubližování, 1998, Křížem krážem, 1999; Veřejné tajemnosti, 1999; Předpověď ve znamení Býka, 1999; Občané a páni, 1999; Jména podstatná a ta ostatní, 1999), eseje a aforismy (Poločas zapomínání, 1998), eseje a fejetony (Obrana průměrnosti, 1999; Chléb a hra poznání, 2002), deníky pacienta (Když krev neteče, 2001; Ztráty a nálezy s ručením omezeným, 2001), biografie (Proti proudu 2001-1936, 2003), povídky (Poselství kulhavého běžce, 2003). Verše a zejména aforismy publikuje také časopisecky, fejetony v denním tisku. Spolupracuje s rozhlasem. V letech 1988-1990 vydával časopis Pacemaker nákladem Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Olomouci. Spolupracuje s nakladatelstvími Melantrich, SPN, Raabe, Ivo Železný, s olomouckými nakladatelstvími Votobia, FIN, Nakladatelství Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, ALDA, DANAL a brněnským vydavatelstvím Nehyba a Nadací Universitas Masarykiana; od roku 2000 také s internetovým nakladatelstvím V-ART Písek (8 knižních titulů k 10. 10. 2003).

Stanislav Komenda je členem Obce českých spisovatelů. Je zahrnut do 3. a 4. vydání Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století, 1998, 2002 a do několika encyklopedií zahraničních (Marquis Who is Who in the World, Marquis Who is Who in World Science and Engineering, Who is Who der Ingenieurpädagogik, Outstanding People of the 20th Century, Dictionary of International Biography, 2000 Outstanding Scholars of the 20th Century, International Directory of Distinguished Leadership, American Biographical Institute (ABI) – Member of Research Board of Advisors, The Contemporary WHO'S WHO, Hübner's blaues WHO is WHO).

MVČ


Aktualizace 21. 2. 2009:

Stanislav Komenda zemřel 17. 2. 2009.


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně