S t a n o v y

Občanského sdružení V-ART


Název: Občanské sdružení V-ART
Sídlo: Kollárova 1379, 39701 Písek (tel.: 382 216 782)
Regionální jednatelství:   34101 Milčice 37 (tel.: 376 595 573)
E-mail: v-art@post.czODDÍL I Všeobecná ustanovení o cílech činnosti
ODDÍL II Formy a podmínky členství
ODDÍL III Orgány a organizační struktura občanského sdružení
ODDÍL IV Zásady hospodaření
ODDÍL V Závěrečná ustanovení
ODDÍL VI Přechodná ustanovení


I
Všeobecná ustanovení o cílech činnosti


(1) Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku vyvíjí neziskové aktivity směřující ke sdružování osob zabývajících se uměleckou tvorbou v oborech literárních, výtvarných a hudebních za účelem prezentace jejich děl a interpretačních výkonů:
- v regionálních a meziregionálních souvislostech,
- v kontextu dobovém a historickém.

(2) Tvůrci a interpreti organizovaní ve sdružení podporují individuálně i týmově přínos sdružení do regionálního a meziregionálního společenského života
a) vlastní uměleckou tvorbou,
b) využitím finančních prostředků sdružení na základě rozhodnutí členské schůze,
c) metodickou, technickou a organizační prací ku prospěchu tvorby ostatních členů a jejího zviditelnění, a to:
- využitím své vlastní počítačové techniky, video a audiotechniky, dopravních prostředků atp.,
- využitím běžných kancelářských pomůcek, softwaru, hardwaru a nosičů záznamů v majetku sdružení.

(3) Je-li metodická, technická, finanční a organizační výpomoc sdružení využita členem vydávajícím své dílo vlastním nákladem nebo podílem na nákladu, sdružení s ním uzavře ústní nebo písemnou dohodu o bezplatném daru části nákladu do vlastnictví sdružení.

(4) Autory darované exempláře využívá sdružení:
a) ke zdokumentování své činnosti,
b) jako darů, neprodejných upomínkových předmětů a suvenýrů.

(5) Činnost sdružení dále spočívá v pořádání:
a) hudebních koncertů jeho členů a pořízení dokumentací o těchto koncertech,
b) výstav výtvarných děl jeho členů a v pořízení dokumentací o těchto výstavách,
c) literárních večerů,
d) elektronických almanachů, revuí aj. a jejich uvedení na Internet.

(6) K zajištění propagace a informování veřejnosti o své činnosti sdružení příležitostně vydává neperiodické tiskoviny ve znění příslušných legislativních předpisů. Pro studijní účely odborné veřejnosti a vysokoškolského studentstva a za výhradního autorství členů sdružení nebo prokazatelných spolupracovníků sdružení vydává V-ART jednorázově a omezeným nákladem neprodejné:
- tématické sborníky literárních, vědeckých a publicistických textů a archivních dokumentů;
- skripta obsahově zaměřená na dílčí reflexi vývojového pnutí soudobé české literatury a výtvarných umění;
- monografie.

(7) Sdružení archivuje dokumentaci:
a) o své kolektivní činnosti,
b) o individuálních tvůrčích a interpretačních výsledcích činnosti všech členů sdružení, a to:
- v archivu sdružení,
- v knihovně sdružení.


II
Formy a podmínky členství


(1) Členem sdružení se může stát každý občan nebo právnická osoba, trvale žijící nebo činnost vyvíjející na území České republiky; výjimkou je forma členství čestného.

(2) Členství je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku výkonnému výboru a podléhá dodatečnému schválení členskou schůzí. Forma členství je výlučnou volbou každého jednotlivce.

(3) Formy členství jsou:
a) řádný člen – má právo hlasovací, může být volen do výkonných funkcí. Členský příspěvek platí každoročně;
b) člen sympatizant – má právo poradního hlasu, nemůže být volen do výkonných funkcí. Členský příspěvek platí pouze v roce vstupu do sdružení;
c) člen kolektivní – práva a povinnosti kolektivního člena (hudebních skupin, ochotnických souborů, jiných sdružení) jsou totožná s členstvím sympatizantským;
d) čestným členem se může stát pouze jednotlivec, a to:
- na návrh členské schůze a se souhlasem kandidáta čestného členství,
- na vlastní žádost a po schválení čestného členství členskou schůzí sdružení.
Čestný člen má právo poradního hlasu, nemůže být volen do výkonných funkcí. Placení členského příspěvku je dobrovolné, není povinností ze stanov vyplývající.

(4) Dolní věková hranice pro členství v Občanském sdružení V-ART není stanovena.

(5) Řádní členové mladší patnácti let nemají hlasovací právo.

(6) Řádní členové mladší osmnácti let nemohou být voleni do výkonného výboru.

(7) Členství zaniká písemným sdělením:
a) na základě osobního rozhodnutí člena,
b) zrušením členství z rozhodnutí členské schůze pro porušení stanov,
c) rozpuštěním sdružení.


III
Orgány a organizační struktura občanského sdružení


(1) Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze,
b) výkonný výbor.

(2) Č l e n s k á   s c h ů z e je nejvyšším orgánem sdružení, schází se jedenkrát ročně vždy do 10. ledna na základě písemného svolání výborem. Pravomoci a působnost členské schůze:
a) vykonává činnost kontrolní komise,
b) schvaluje:
- plán činnosti na nadcházející kalendářní rok,
- rozpočet na nadcházející kalendářní rok,
- zprávu o výsledcích činnosti za uplynulý kalendářní rok,
- zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
- přijetí nových členů,
- zrušení členství ve smyslu oddílu II, odstavce (7), písmen b), c),
c) volí výkonný výbor na období pěti let,
d) rozpouští sdružení,
e) přiděluje podpisová práva členům výboru.

(3) V ý k o n n ý   v ý b o r je volen na období pěti let a má tři členy:
a) jednatele,
b) hospodáře,
c) archiváře a knihovníka.
Pravomoci a působnost výkonného výboru:
a) koordinuje činnost členů podle stanov sdružení a podle schváleného plánu činnosti na kalendářní rok,
b) hospodaří s finančními prostředky podle stanov sdružení a doporučení každoroční členské schůze,
c) jedná jménem sdružení jako statutární orgán v období mezi členskými schůzemi. Členové výboru mohou jednat samostatně, razítkem disponuje výhradně jednatel,
d) vede evidenci členů, přijímá nové členy a předkládá přijetí nových členů ke schválení členské schůzi,
e) svolává členskou schůzi a v nutných případech mimořádnou členskou schůzi.


IV
Základy hospodaření


(1) Sdružení je zájmovou neziskovou právnickou osobou a veškeré finanční prostředky slouží k činnosti podle oddílu I stanov.

(2) Sdružení získává finanční zdroje z každoročních členských příspěvků, jejichž minimální výše činí 150,– Kč na osobu a maximální výše není stanovena.

(3) K přehlednému hospodaření vede sdružení pokladní deník s evidencí příjmů a výdajů.

(4) Členská schůze zvolí na pětileté období hospodáře, který:
a) vede pokladní deník a eviduje doklady o příjmech a výdajích v hotovosti,
b) podává výroční zprávu o hospodaření členské schůzi, jejíž kontrole zároveň podléhá.


V
Závěrečná ustanovení


(1) V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním řádná členská schůze nebo mimořádná členská schůze rozhodne:
a) o provedení majetkové likvidace,
b) o převodu archivu a knihovny sdružení do fondu
- nástupnické organizace,
- územně příslušného archivu,
- případně do fondů jiných institucí kulturního charakteru,
c) o případných jiných úkonech a opatřeních ze zániku sdružení vyplývajících.

(2) V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním řádná členská schůze nebo mimořádná členská schůze určí likvidátora k provedení majetkové likvidace.


VI
Přechodná ustanovení


(1) Na základě schválení změn ve stanovách sdružení ministerstvem vnitra, zaniká platnost dosavadních stanov.


Zpět